X

ถอดแบบต่างประเทศ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

1 พ.ค. 2564
100 views
ขนาดตัวอักษร

30 เม..64 - สกสวจับมือ มูลนิธิ สวคถอดประสบการณ์ระบบการติดตามและประเมินผลต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) จัดเวทีสัมมนาวิชาการ “โครงการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือ ของผู้ประเมินการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนารูปแบบการติดตามและการประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของชาติ” 

โดยได้รับเกียรติจากคุณ Ada Ocampo ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากต่างประเทศ ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Introduction to evaluation of the SDGs” เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จากต่างประเทศถึงแนวทางการติดตามและประเมินผลนโยบายระดับชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการนำมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลในระบบ ววนของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ผศ.ดรประพัฒชนม์ จริยะพันธ์ุ ผู้อำนวยการภารกิจการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และสนับสนุนการติดตามและประเมินผล งานวิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า สกสวมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดระบบการติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ววนในการเป็นกลไกลพัฒนาประเทศ 


โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา สกสวได้ออกแบบให้มีการพัฒนาระบบกลุ่มความร่วมมือ(Consortium) ของผู้ประเมิน เพื่อให้เกิดเป็นพื้นที่เครือข่ายสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศาสตร์การประเมินของผู้ประเมินร่วมกัน จะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของการติดตามและประเมินผลให้ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยการประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเครือข่ายผู้ประเมินในระบบ ววนของประเทศไทย


ด้าน Ada Ocampo  President, IDEAS กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เห็นว่า การติดตามและประเมินผลนโยบายระดับชาติ มีการนำเครื่องมือนี้มาใช้ในหลายประเทศอย่างเช่น ประเทศไนจีเรียและประเทศฟินแลนด์ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เกิดจากระบบการติดตามและประเมินผลที่ก่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยการวัดประเมินผลตามแนวคิดแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs: Sustainable Development Goals) 


ผ่านกระบวนการตั้งคำถามอย่างตรงจุด โดยพิจารณาจากการตั้งคำถาม การประเมินผล ซึ่งในที่นี้จะแตกต่างกับการประเมินผลทางเศรษฐกิจ แต่เป้าหมายการประเมินผลนโยบายระดับชาตินั้นจะเป็นระบบการติดตามและประเมินผลของประเทศ ที่มีขั้นตอนและวิธีการอย่างชัดเจน ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน เกิดความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดเป็นคลังข้อมูลที่สามารถเป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล