X
พช.สมุทรปราการ : อำเภอบางบ่อ ร่วมน้อมนำหลัก “บวร” สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว

พช.สมุทรปราการ : อำเภอบางบ่อ ร่วมน้อมนำหลัก “บวร” สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว

2 มิ.ย. 2564
2060 views
ขนาดตัวอักษร


นางพัชรินทร์ สมหอม พัฒนาการอำเภอบางบ่อ พร้อมด้วยนายวรพงษ์ เหล็กเพ็ชร พัฒนากรประจำตำบลคลองนิยมยาตรา ลงพื้นที่น้อมนำหลัก “บวร” สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว ร่วมกับผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา นำโดยนางเปรมวดี บุญมี ประธานกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา และสมาชิกกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการขยายผลพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง ไปสู่ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อต่อยอดขยายผล การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2 ณ วัดคอลาด โรงเรียนวัดคอลาด และสองข้างถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


ทั้งนี้พระครูขันติสาราธิคุณ เจ้าอาวาสวัดคอลาด ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และเป็นศูนย์กลางของชุมชนตามวิถี 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย) โดยใช้ที่ว่างบริเวณวัด โรงเรียน และสองข้างถนนเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถานที่สร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ “ปลูกผักพื้นที่ว่าง สร้างอาหาร สร้างความมั่นคง สไตล์ชุมชนเมือง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างเปลี่ยนเป็นแปลงปลูกผักในรูปแบบต่างๆ เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และการเกื้อกูลของคนในชุมชน โดยเริ่มจากผู้นำต้องทำก่อน เพื่อเป็นการปลุกกระแสการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง และขยายผลสู่ชุมชนทุกครัวเรือน เป็นการขับเคลื่อนนวัตกรรมในรูปแบบของชุมชนเมือง โดยไม่ใช่งบประมาณของทางราชการ


โดยต้นไม้และพืชผักที่ปลูกในวันนี้ ได้แก่

ไม้ชั้นสูง อยู่ในอากาศ ได้แก่ ประดู่ สักทอง พยุง ซึ่งจะเป็นไม้ใหญ่ ไม้ยืนต้นซึ่งเป็นไม้ติดแผ่นดิน ช่วยรักษาระบบนิเวศน์อีกทั้งเป็นการออมเพื่ออนาคตสำหรับตนเอง และลูกหลาน

ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ สะเดา ขี้เหล็ก มะขาม กล้วย ชะอม

ไม้ชั้นเตี้ย ได้แก่ พริก กะเพรา ตะไคร้ ไม้เรี่ยดิน ได้แก่ บวบ แตง 

ไม้ใต้ดิน ได้แก่ ขิง ข่า


ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะทำให้แกนนำของหมู่บ้าน เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงจากหมู่บ้านเข้มแข็ง สู่ตำบลเข้มแข็ง และอำเภอเข้มแข็งต่อไปได้ โดยใช้กลไก 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความยั่งยืนให้ชุมชน ทั้งนี้ วัดคอลาด และโรงเรียนวัดคอลาด ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล