X

อบจ.ฉะเฃิงเทรา

22 ก.พ. 2564
40 views
ขนาดตัวอักษร

อบจ.ฉะเฃิงเทรา  สอบราคาก่อสร้างหอถังจ่ายน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบถึง  25 ก.พ.  64 โทร  038093711  ต่อ  811  www.cpao.go.th

-สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไทรทอง – คลองสอง จากหมู่ที่  11 ต.วังเย็น ถึง หมู่ที่  12  ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อแบบถึง  1 มี.ค.  64 โทร  038093711  ต่อ  811  www.cpao.go.th

--สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองผักกาด หมู่ที่  4 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เชื่อมบ้านไร่เสธ์ หมู่ที่  13 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อแบบถึง  5 มี.ค.  64 โทร  038093711  ต่อ  811  www.cpao.go.th

--สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองปรือกันยาง หมู่ที่  5 – บ้านหนองเรือ หมู่ที่  10 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อแบบถึง  5 มี.ค.  64 โทร  038093711  ต่อ  811  www.cpao.go.th

--สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย กม.1 บ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่  4 – อ่างน้ำเย็น บ้านแปลงไผ่ หมู่ที่  8  ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต – บ้านเขาสะท้อน หมู่ที่  10  ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อแบบถึง  25 ก.พ.  64 โทร  038093711  ต่อ  811  www.cpao.go.th

--สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเรือหงส์ – บ้านนายเซี้ยง  บ้านศรีเจริญทอง หมู่ที่  10 – บ้านเทพเจริญ หมู่ที่  17  ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อแบบถึง  5 มี.ค.  64 โทร  038093711  ต่อ  811  www.cpao.go.th

--สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านผู้ใหญ่วิสิทธ์  บ้านแปลงไผ่ หมู่ที่  8  ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต – บ้านหนองบอน หมู่ที่  2 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อแบบถึง  25 ก.พ.  64 โทร  038093711  ต่อ  811  www.cpao.go.th

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล