X
ยกระดับคุณภาพชีวิต ชายแดนภาคใต้

ยกระดับคุณภาพชีวิต ชายแดนภาคใต้

11 ก.ค. 2565
680 views
ขนาดตัวอักษร

“พล.อ.ประวิตร”กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อน โครงการพลังงานไฟฟ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นเครื่องมือการพัฒนาที่เข้าไปช่วยเหลือด้านอาชีพและรายได้ของประชาชนอย่างครบวงจร


พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการบริหารโครงการพลังงานไฟฟ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าการบริหารพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.กระทรวงมหาดไทย และพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม


พลเอกประวิตร กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อน โครงการพลังงานไฟฟ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมทั้งกล่าวว่า โครงการดังกล่าวฯ เป็นโครงการด้านการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก ที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนและจะสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำ ซึ่งประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สำคัญจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ด้านความมั่นคง ดังนั้น คณะรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ข้อเสนอของกระทรวงพลังงาน จึงเห็นชอบให้มีโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นเครื่องมือการพัฒนาที่เข้าไปช่วยเหลือด้านอาชีพและรายได้ของประชาชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง และที่สำคัญโครงการพลังงานไฟฟ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯ จะให้หลักการบริหารและพัฒนาโดยประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งจะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่นำไปสู่การลดปัญหาด้านความมั่นคงได้เป็นอย่างดี เป็นการริเริ่มครั้งสำคัญที่ใช้เรื่องพลังงาน ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนมาเป็นเครื่องมือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 


ที่ประชุม ได้เห็นขอบในหลักการการนำเสนอแนวทางการดำเนินการ  พร้อมทั้งขอให้กระทรวงพลังงาน,กระทรวงมหาดไทย, ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินโครงการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด เนื่องจากโครงการมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ ก่อให้เกิดพื้นที่การเพาะปลูกพืชพลังงานและพืชอาหารสัตว์ เป็นวงกว้าง พร้อมกับการส่งเสริมงาน  ปศุสัตว์ขนาดใหญ่ ที่นำไปสู่วิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมแปรรูปตามกรอบแนวทาง “ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารฮาลาลระดับโลกให้ได้ ที่สำคัญการจัดให้มีกองทุนโรงไฟฟ้าเพื่อชุมชน ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางไปประกอบพิธีการทางศาสนาตามศาสนาที่ตนเองนับถือ การพัฒนาที่สอดรับกับความจำเป็นและความต้องการของพื้นที่ และการจัดสรรทุนการศึกษาที่เชื่อมโยงงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง จะเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม เป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นโดยเร็ว 


รองนายกรัฐมนตรี ยังขอให้กระทรวงพลังงาน พิจารณารับข้อเสนอการใช้พืชพลังงานเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าและข้อเสนอราคารับซื้อไฟตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการจูงใจให้ภาคเอกชนไปดำเนินการ รวมทั้ง การให้ ศอ.บต. ได้เป็นส่วนสำคัญในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะของภาคเอกชนที่ประสงค์จะไปพัฒนาพื้นที่ต้องให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นลำดับแรก


Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล