X

เปิดตัวเลขป่าชายเลนเพิ่มขึ้นกว่า 2 แสนไร่

9 พ.ค. 2564
100 views
ขนาดตัวอักษร

..64 - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เผยความสำเร็จรับ “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” 5 ปี ประสบความสำเร็จป่าชายเลนเพิ่มขึ้นกว่า 2 แสนไร่ พร้อมสั่ง “กรมทะเล” เตรียมแนวทางจัดการทุกมิติ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน


นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ ในปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง  ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ผืนป่าชายเลนประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีความสมบูรณ์และเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจากการสำรวจและอ่านแปลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ GISTDA ปี 2563 พบว่า พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ 1.737 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นราว 2 แสนไร่ เมื่อเทียบกับปี 2557 มีเพียง 1.53 ล้านไร่ 

ความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกคนที่ช่วยกันดูแล รักษา และฟื้นฟู จนผืนป่าชายเลนกลับคืนสภาพสมบูรณ์ในหลายพื้นที่ ซึ่งล่าสุด ก็ได้มีการเปิดตัว “แคนยอนบ้านท่าเลน จังหวัดกระบี่” ซึ่งเป็นผืนป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่เกิดจากการดูแลของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 


อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้เป็น “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” ด้วยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำรัสเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันอนุรักษ์และดูแลป่าชายเลน สำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำชับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบให้นำแนวพระราชดำรัสดังกล่าว เป็นหลักแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง  

วันป่าชายเลนแห่งชาติ” เปรียบเสมือนวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน จึงเป็นวันที่เราทุกคนจะได้มาร่วมกันชื่นชม ยินดีกับความสำเร็จที่ได้ช่วยกันทำให้ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น โดยปีนี้เพิ่มขึ้น 2 แสนไร่ ซึ่งในปีหน้าหวังว่าจะเพิ่มขึ้นเช่นนี้ไปอีกเรื่อย 


สำหรับการจัดกิจกรรม “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” ในปีนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 ยังคงเป็นข้อจำกัดในการจัดกิจกรรม อย่างไรก็ตามปีนี้จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง  เกี่ยวกับผลงานความสำเร็จของพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันดูแลผืนป่าชายเลนจนทำให้จำนวนพื้นที่ป่าในภาพรวมเพิ่มขึ้น 

การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน รวมถึง กิจกรรมสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน ได้แก่ การก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ . 9 บนเนื้อที่กว่า 518 ไร่ ในจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลนทั่วโลก และเป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนทั่วประเทศ และการผลักดันให้ผืนป่าชายเลนจังหวัดระนอง ที่มีความสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 


รวมถึงมีระบบนิเวศที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เสนอเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งจะให้นานาชาติได้เห็นถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และสะท้อนความร่วมมือของพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันดูแลอย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้ ตนได้ให้นโยบายกับนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ถึงแนวทางในการถอดบทเรียนจากกิจกรรมที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงการทำงาน รวมถึง การพัฒนาศักยภาพและความรู้ของเจ้าหน้าที่ การหาพันธมิตรภาคเอกชนและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมฟื้นฟูและดูแลป่าชายเลน ซึ่งภายหลังจากวิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย ตนเชื่อว่าพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยจะต้องรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชายไทยและชาวต่างชาติซึ่งต้องเตรียมมาตรการและแนวทางเพื่อรองรับและสร้างมาตรฐานในบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล