X

“วราวุธ” ชูธงทส. ยกกำลัง X เปิด“ชิงเก็บ ลดเผา” ปี 65 กรมป่าไม้จัดเต็มเชิงรุกป้องกันไฟป่าภาคเหนือ

15 ม.ค. 2565
160 views
ขนาดตัวอักษร

🔻เมื่อวันที่ 15 .นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยุทธการป้องกันไฟป่าประจำปี 2565  อ่างเก็บน้ำวังเฮือ.พระบาท .เมือง .ลำปาง โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทสตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ -เอกชน ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือป้องกันไฟป่าเข้าร่วมงาน🔻นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวต้อนรับ โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ภายหลังพิธีเปิด นายวราวุธ พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า พร้อมเปิดยุทธการป้องกันไฟป่า โดยทำพิธีปล่อยกำลังพลเพื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่ และร่วมชิงเก็บใบไม้ในพื้นที่ ซึ่งงานในครั้งนี้ได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Video Conferences ให้หน่วยงานในสังกัด ทสในท้องที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ


🔻นายวราวุธ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ปี 65 เป็นปีแห่งการฟื้นฟูและการปรับตัวทุกมิติ สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน เพิ่มสมรรถนะปรับแนวคิดและระบบในการทำงานแบบใหม่สร้างการรับรู้ความเข้าใจและการทำงานแบบ มีส่วนร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนทำงานแบบใหม่ ทสยกกำลัง X โดยให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่า ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมป่าไม้ได้เน้นดำเนินการด้วยการใช้มาตรการเชิงรุก ซึ่งโครงการชิงเก็บ ลดเผา และการเปิดยุทธการป้องกันไฟป่าของกรมป่าไม้


🔻ในวันนี้ ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการทำงานเชิงรุก ที่เน้นการประสานงานกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน “สำหรับสถานการณ์ไฟป่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา ในส่วนการดำเนินงานของกรมป่าไม้ถือว่า ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ดั่งสถิติจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPPเซ็นเซอร์ VIIRS พบว่า ระหว่างวันที่..ถึง 31 .มีจุดความร้อนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 30,293 จุด เป็นปริมาณที่ลดลงถึง 26,036 จุด เมื่อเทียบกับปี 63 และหากย้อนกลับไปเทียบกับปี 62 พบว่ามี จุดความร้อนลดลงถึงร้อยละ 46.22”


🔻นายวราวุธ กล่าวต่อว่า ในปี 65 กรมป่าไม้ได้ เตรียมความพร้อมในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ความรับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งมีพื้นที่รวม 42.09 ล้านไร่ ตามมาตรการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมไฟป่าเชิงพื้นที่ ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1.) การเตรียมการ ช่วงวันที่ 1 ..- 31 .เช่น จัดโครงสร้างหน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/แผนเผชิญเหตุกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า,จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบ เป็นต้น

2.) รับมือ ช่วงวันที่ 1 ..-15 .โดยแบ่งเป็น ช่วงก่อวิกฤตในเดือนมกราคม ดำเนินการจัดตั้ง War room กรมป่าไม้/ส่วนหน้า/สำนักฯจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่ารายงานผลสถานการณ์ประจำทุกวันจัดชุดลาดตะเวนตรวจหาไฟ/จุดสกัดแจ้งจุดความร้อน/จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าตรวจสอบ/ควบคุมไฟป่า และช่วงวิกฤต ในเดือนก..ถึงพ..เน้นบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจัดกิจกรรมวันปลอดควันพิษจากไฟป่าการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเก็บอย่างต่อเนื่องการสนธิกำลังอุปกรณ์ ฯลฯ ในพื้นที่วิกฤติและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนผ่านกลไกอาเซียน


🔻3.) ประเมินผลและสร้างความยั่งยืน ช่วงวันที่ 16 .. – 30 .เช่น วิเคราะห์พื้นที่ไฟไหม้ป่าออกประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ห้ามเข้าบุกรุกยึดถือครอบ ครองพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้การตรวจสอบไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้การจัดทำแผนฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ และสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียน (AAR) เป็นต้น


🔻ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทสกล่าวว่าในปี 65 ได้มอบหมายให้กรมป่าไม้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ โดยจัดเตรียมกำลังพลประกอบด้วย นปพ. (พิทักษ์ป่า) 520 คน และเหยี่ยวไฟ 135 คน เพื่อประจำในจุดต่าง  ตามแผนที่กำหนด สำหรับในส่วนโครงการชิงเก็บ ลดเผา” ที่กรมป่าไม้ดำเนินการในปีนี้ มีเป้าหมายชิงเก็บ 1,500 ตัน และชิงเผา 155,000 ไร่ อีกทั้งยังดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 65 ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ใน 10 จังหวัดภาคเหนือ รวมพื้นที่ 289,383 ไร่ เป้าหมายเพื่อป้องกันไฟป่าลุกลามเข้าโครงการฯ และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบจิตอาสา


🔻ขณะที่ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ได้ให้การสนับสนุน “จิตอาสา” ภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ชิงเก็บ ลดเผา ป้องกันไฟป่า” โดยให้จิตอาสาที่ผ่านการฝึกอบรมฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ และเป็นผู้นำในการทำกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจชิงเก็บลดเผา ป้องกันไฟป่า” เพื่อทำกิจกรรมชิงเก็บร่วมกับ ประชาชนจิตอาสาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ปี .. 2565 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล