X

ขั้นตอนการขออนุญาตผลิต (ที่มิใช่ปลูก) กัญชง วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม

28 เม.ย 2564
640 views
ขนาดตัวอักษร

ขั้นตอนการขออนุญาตผลิต (ที่มิใช่ปลูก) กัญชง วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม


ผู้ประกอบต้องจัดเตรียมสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต บุคลากร และการสุขาภิบาล ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหลักเกณฑ์การพิจารณาสถานที่ ขออนุญาตผลิตภัญชง (ที่มิใช่การปลูก) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมให้แล้วเสร็จก่อนการยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิตฯ


สถานที่ที่ตั้งและอาคาร                     

ㆍมีการวางผังและออกแบบ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ㆍมีพื้นที่เพียงพอ 

ㆍมีแสงสว่าง อุณหภูมิ ความชื้น และการระบาย อากาศอย่างเหมาะสม 

ㆍมีระบบรักษาความ ปลอดภัยป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต   


เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต 

ㆍออกแบบ 

ㆍ จัดวาง ติดตั้ง 

ㆍบำรุงรักษา ในลักษณะป้องกันความเสี่ยงต่อความผิดพลาดหรือการปนเปื้อน


บุคลากร

ㆍผังองค์กร และมีการกำหนดคุณสมบัติของบุคลากร 

ㆍรายละเอียดเกี่ยวกับสุขอนามัย ของบุคลากร 

ㆍมีการตรวจสุขภาพบุคลากร


การสุขาภิบาล

ㆍคุณภาพน้ำ

ㆍ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสุขา

ㆍควบคุมและกำจัดสัตว์

ㆍและแมลง

ㆍการกำจัดขยะ

ㆍการจัดการสารเคมี

 

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะผลิตสารสกัดจากช่อดอกกัญชงยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยส 5 เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง 2) ณ สำนักงานสารารณสุขจังหวัด ซึ่งสถานที่ผลิตตั้งอยู่

ผู้ขออนุญาตจะต้องแสดงสัญญาการรับซื้อวัตถุดิบช่อดอกกัญชงจากผู้รับอนุญาต ปลูกกัญชง แผนการผลิต และแผนการจำหน่าย เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาหากครบถ้วนถูกต้อง จะนัดหมายผู้ยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิต


สถานที่ผลิตต้องผ่านการตรวจประเมินทุกหัวข้อหากพบข้อบกพร่องให้แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน


พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมผลการตรวจประเมินเอกสารและสถานที่เสนอคณะกรรมการจังหวัด อย และ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติตให้โทษพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อออกใบอนุญาตต่อไป

อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล