X

พบเด็กถูกทำร้ายแจ้งได้ที่ไหน???

1 ธ.ค. 2564
630 views
ขนาดตัวอักษร


จากข่าวเด็กถูกทำร้ายมากมายหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าสามารถแจ้งได้ที่ไหน??? หากพบเด็กถูกทำร้ายแจ้งได้ที่นี่เลย

- มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 0 2412 1196

-ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300  (ตลอด 24 ชั่วโมง)

-สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด


ข้อกฎหมาย และสิทธิการคุ้มครองเด็ก สิ่งที่ไม่ควรทำต่อเด็ก ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้

1. ห้ามการกระทำการทารุณกรรมต่อร่างกายและจิตใจของเด็ก

2. ห้ามจงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต หรือการรักษาพยาบาลของเด็กที่อยู่ในความดูแลของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก

3. ห้ามบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือน่าจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิด

4. ห้ามโฆษณาหรือเผยแพร่ด้วยประการใดเพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติของเด็ก เว้นแต่เป็นการกระทำของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว

5. ห้ามบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระทำด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน เด็กเร่ร่อน หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทำผิด หรือการกระทำด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก

6. ห้ามใช้ จ้าง หรือวานให้เด็กทำงาน หรือกระทำการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบ หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก

7. ห้ามบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระทำการใดเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้า อันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก หรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก

8. ห้ามใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใด หรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน สถานค้าประเวณี หรือสถานที่ห้ามมิให้เด็กเข้า

9. ห้ามบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด

10. ห้ามจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบติทางการแพทย์ 
 
ความผิดและบทลงโทษ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
ความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 26 บัญญัติห้ามการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก หากมีการกระทำทารุณกรรมเกิดขึ้น

โทษ : ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

แต่ถ้าโทษตามกฎหมายอาญาสูงกว่า ก็ให้ใช้โทษตามกฎหมายอาญาเว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล