X

เดินหน้า กม. พ.ร.บ. การจัดการที่ดินฯ อย่างยั่งยืน

23 ก.พ. 2564
60 views
ขนาดตัวอักษร

กทม. 23 ..64 - บจธเดินหน้ากฎหมายการจัดการที่ดินและกระจายการครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน มั่นใจช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และเปิดโอกาสในการอยู่อาศัยและทำกินของประชาชนอย่างยั่งยืน


พล..เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหาร จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชนหรือ บจธมอบหมายให้ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ บจธเปิดเผยความคืบหน้าของ ร่างพระราชบัญญัติบริหาร จัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน .. ....  ห้องกมลทิพย์ 1 ที่โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ


นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อานวยการ บจธปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวย บจธกล่าวว่า  ร่าง ..สถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน .. .... แบ่ง ภารกิจการดาเนินงานออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ

1.การบริหารจัดการและการกระจายการถือครองที่ดิน จากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นหลาย จังหวัด พบว่า มีกลุ่มชุมชนหลายกลุ่มที่พบปัญหาไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในที่ดินเพื่อนามาประกอบอาชีพและอยู่อาศัย สถาบันฯ จะเข้าไปเป็นสื่อกลางในการร่วมกันจัดหาที่ดินและเจรจาร่วมกับกลุ่มชุมชนให้เกิดความเป็นธรรม ปัจจุบัน บจธได้ให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ตาม โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนแล้ว 16 กลุ่ม ใน 9 จังหวัด


2) การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน ด้วยการให้สินเชื่อเพื่อป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินฯโดย บจธได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 388 ราย

3) การสนับสนุนอาชีพให้เกษตรกร ในพื้นที่ดำเนินการของสถาบันฯ โดยอบรมให้ความรู้ การเรียนรู้ศึกษาดูงาน ให้เกษตรกรได้เกิดทักษะในการทำเกษตรกรรม สามารถดารงชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน


สำหรับที่ดินที่ใช้ดำเนินงานตามร่าง ..สถาบันบริหารจัดการที่ดินฯ จะใช้ที่ดินที่จัดหาจากทั้ง ภาคเอกชนและภาครัฐตามที่หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบมอบหมายให้ตามนโยบายการบริหาร จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

ปัจจุบัน บจธได้ลงนาม ความตกลงกับกรมธนารักษ์ เพื่อขยายความร่วมมือในการนาที่ราชพัสดุ มาให้ บจธบริหารจัดการต่อให้เพื่อ เกษตรกร ผู้ยากจน และผู้ที่มีความประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ทำการเกษตรในราคาที่ไม่แพงเปิดโอกาสให้เกษตรกร และผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุได้ง่ายขึ้น 


ทั้งนี้สาระสาคัญในร่าง ..สถาบันบริหารจัดการที่ดิน  ยังมีเรื่องการจัดตั้ง “กองทุนบริหาร จัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน” เพื่อดำเนินงานด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ นำงบประมาณมาสนับสนุนการบริหารงานช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ยากจน องค์กรชุมชน และ เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้น โดยการกำหนดให้มีกรรมการตัวแทนภาคประชาชน จํานวนคน เข้าร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารงานของสถาบันฯ ให้ตอบโจทย์ปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของภาคประชาชนมากขึ้น


นายกุลพัชร  กล่าวอีกว่า สำหรับขั้นตอนการดำเนินการหลังจากนี้ บจธจะสรุปรายละเอียดเพื่อนาเสนอเข้าที่สู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งขาติ (คทช.) โดยหากผ่านความเห็นชอบจาก คทชจะเป็นเครื่องมือสำคัญลดความเหลื่อมล้าและส่งเสริมให้เกิดการกระจายถือครองที่ดิน ช่วยฟื้นฟูพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสังคมได้อย่างต่อเนื่องในระยะ ยาว คาดว่าจะสามารถเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ภายในเดือนมิถุนายน 2564

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล