X

เด็กไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่ง “คาร์ซีท” ฝ่าฝืนโทษปรับไม่เกิน 2 พัน

9 พ.ค. 2565
1240 views
ขนาดตัวอักษร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก เด็กไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่ง “คาร์ซีท” ผู้ที่สูงไม่เกิน 135 ซม. ก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2 พัน มีผลในอีก 120 วัน นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา


สาระสำคัญมีดังนี้

มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 พุทธศักราช 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

มาตรา 123 ภายใต้บังคับมาตรา 123/1 ในขณะขับรถยนต์ ผู้ที่อยู่ในรถต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ขับขี่ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์

(2) คนโดยสาร

    (ก) คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์

    (ข) คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือนั่งในที่พิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

    (ค) คนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง หรือมีวิธีป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด

ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารมีเหตุผลทางสุขภาพอันไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งได้ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามวรรค 1 แต่บุคคลนั้นต้องมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กและที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตรายตาม (2) (ข) และวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด


    บทบัญญัติตามมาตรานี้ยกเว้น : รถสามล้อ รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถใช้งานเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และรถยนต์อื่นที่ไม่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามที่อธิบดีกรมขนส่งทางบกประกาศกำหนด

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 123 วรรค 1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท


อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม คลิก

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล