X

ความปลอดภัย และเอาใจใส่ หัวใจสำคัญในการดูแลเด็ก

26 พ.ย. 2564
220 views
ขนาดตัวอักษร

26 ..64 - กระทรวง พมและภาคีเครือข่าย ให้ความสำคัญต่อการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่ เพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ


เนื่องในวันสิทธิเด็กสากล วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย กลุ่มการเลี้ยงดูทดแทน และองค์การยูนิเซฟ จัดการประชุมระดับชาติ เรื่อง "เด็กอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2564 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการทำให้เด็กทุกคนในประเทศไทยมีสิทธิที่จะเติบโตในสภาพแวดล้อมครอบครัวที่ปลอดภัยและได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว


นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความสำคัญต่อการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่ เพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งได้กำหนดนโยบายด้านการเลี้ยงดูทดแทนของประเทศไทย

ผ่านจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการเลี้ยงดูทดแทน ที่มีสาระสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว การป้องกันการพรากเด็กออกจากครอบครัวโดยไม่จำเป็น 

และการลดการพึ่งพิงการดูแลเด็กในรูปแบบสถาบัน เปลี่ยนผ่านไปสู่การเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัวและชุมชน 

ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะขับเคลื่อนมาตรการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการจัดบริการสวัสดิการสำหรับเด็กในสถานรองรับแก่ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ 

การจัดทำกระบวนการสรรหาและขึ้นทะเบียนครอบครัวอุปถัมภ์ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม การแสวงหาความร่วมมือการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมในรูปแบบ Public Private Partnership (PPP) ตลอดจนการจัดบริการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็กอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ


นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า การประชุมระดับชาติ เรื่อง "เด็กอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับและทุกภาคส่วน ให้รับทราบต่อถึงสถานการณ์ด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย การทบทวนการดำเนินงานและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนการเสนอมุมมองด้านการเลี้ยงดูทดแทนอย่างเปิดกว้าง 


ทั้งนี้ ผลการประชุมจะนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายและกระบวนการพัฒนาระบบการเลี้ยงดูทดแทนที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสำหรับเด็กทุกคนในประเทศไทย โดยมุ่งหารือแนวทางการปฏิรูปกฎหมายและนโยบายระดับชาติเพื่อสนับสนุนการการทำหน้าที่ของครอบครัว และป้องกันการแยกเด็กออกจากครอบครัวโดยไม่จำเป็น 


โดยจะมีการหารือกับผู้เข้าร่วมประชุมถึงการดำเนินงานที่จำเป็นเพื่อให้การเลี้ยงดูทดแทนเป็นทางเลือกสำหรับเด็กที่ไม่สามารถอยู่กับพ่อแม่ได้เท่านั้น ระบบดังกล่าวต้องมีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นครอบครัวให้มากที่สุด รวมถึงการสร้างหลักประกันให้เด็กกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานและบริการที่ส่งเสริมการทำหน้าที่ของครอบครัวได้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการเลี้ยงดูทดแทน โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย กระทรวงต่าง  องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้เด็กทุกคนในประเทศไทยได้อาศัยอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวโดยกำเนิดของเด็ก เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยได้มีประชากรที่มีคุณภาพ พร้อมต่อการนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล