X

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food supplements) ที่มีส่วนประกอบของ น้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง ต้องมีคุณภาพมาตรฐานดังนี้

22 เม.ย 2564
480 views
ขนาดตัวอักษร


ผู้ประกอบการควรรู้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food supplements) ที่มีส่วนประกอบของ น้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชงต้องมีคุณภาพมาตรฐาน ดังนี้


(1) Tetrahydrocannabinol (Total THC) และ Cannabidiol (CBD) ปนเปื้อนไม่เกินปริมาณที่กำหนด

- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโปรตีนจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากกากเมล็ดกัญชง (Hemp protein meal) มี Total THC ไม่เกิน 2 mg/kg และมี CBD ไม่เกิน 3 mg/kg

- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโปรตีนเข้มข้นจากเมล็ดกัญชง (Hemp protein concentrate)

และโปรตีนสกัดจากเมล็ดกัญชง (Hemp protein isolate) มี Total THC ไม่เกิน 0.15 mg/kg และมี CBD ไม่เกิน 3 mg/kg

- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันเมล็ดกัญชง (Hemp seed oil supplement) มี Total THC ไม่เกิน 5 mg/kg และมี CBD ไม่เกิน 3 mg/kg


(2) ตรวจพบจุลินทรีย์ก่อโรคได้ไม่เกินปริมาณที่กำหนด


(3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิตามินหรือแร่ธาตุต้องมีปริมาณวิตามินหรือแร่ธาตุไม่น้อยกว่า 15% และไม่เกินปริมาณสูงสุดที่กำหนดในบัญชี สารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่หกปีขึ้นไป (Thai RDI)

- ผู้ผลิตต้องควบคุมกระบวนการผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร

- การใช้วัตถุเจือปนอาหารให้ใช้ได้ตามชนิดและปริมาณที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงสารารณสุข ว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

- การใช้ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ภาชนะบรรจุ

- เมล็ดกัญชงที่นำมาผลิตต้องได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ที่มา : ประกาศกระกรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 425 พ.ศ. 2564 เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็กกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็กกัญชง

อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล