X

"บิ๊กป้อม" เร่งขับเคลื่อนเป้าหมาย เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน

14 ก.ย. 2563
560 views
ขนาดตัวอักษร

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 /2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


พลเอกประวิตร กล่าวว่าการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมที่สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นการประชุมหารือระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า SDGs การพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน นับเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความครอบคลุมกับทุกมิติของการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นแกนหลักของการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า อย่างไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อย่างที่กรรมการทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดีว่า ปัจจุบันประเทศประสบกับความท้าทายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโรคอุบัติใหม่ อย่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภัยธรรมชาติต่าง ๆ อย่างวาตภัยและอุทกภัย รวมทั้งปัญหาเชิงโครงสร้าง อย่างความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอด ได้ดำเนินมาตรการทั้งเชิงรับและเชิงรุก ซึ่งความท้าทายเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผมอยากให้กรรมการทุกท่านให้ความสำคัญ ร่วมกันคิดร่วมกันสร้างประเทศให้ไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตข้างหน้า


ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน กพย. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ กพย. และความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อน SDGs และเห็นชอบการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ และประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายหลัก (Goal) และ 169 เป้าหมายย่อย (Target) ทั้งนี้ ในเป้าหมายย่อยที่ยังมีความคาบเกี่ยวระหว่างหน่วยงาน ขอให้เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ประสานหน่วยงานรับผิดชอบฯ ดำเนินการขับเคลื่อนตามภารกิจ และรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็นระยะ พร้อมเห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 


ท้ายสุด พลเอกประวิตร กล่าว ขอบคุณ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และหวังว่าผลการประชุมในครั้งนี้ จะทำให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล