X

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเรา

22 มิ.ย. 2565
50 views
ขนาดตัวอักษร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเรา ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองกระจูด ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นข้อเสนอวันที่ 24 มิ.ย. 65 โทร. 038-093711 ต่อ 811 http://www.cpao.go.th/ หรือ www.gprocurement.go.th

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล