X
เทคนิคการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสำหรับผู้บริหาร

เทคนิคการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสำหรับผู้บริหาร

5 ม.ค. 2565
25070 views
ขนาดตัวอักษรSmall - Media Interview     หลักสูตรเรียนรู้เทคนิคการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เข้าใจธรรมชาติของสื่อมวลชน กระบวนการทำงานของสื่อมวลชน เทคนิคการให้ข่าว การให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน การเสริมสร้างบุคลิกภาพต่อหน้าสื่อได้อย่างเหมาะสม พร้อมฝึกภาคปฏิบัติการให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ และรับฟังคำแนะนำจากวิทยากร ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน

Medium- Media Interview หลักสูตรการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่เน้นเสริมสร้างกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารในการสื่อสารกับสื่อมวลชน การตอบคำถามสื่ออย่างถูกวิธี ถูกช่องทาง การรับมือกับคำถามที่ตอบยาก การตอบคำถามในสถานการณ์วิกฤต การเสริมสร้างบุคลิกภาพในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน บุคลิกภาพในการแถลงข่าว และการเตรียมตัวก่อนงานแถลงข่าว พร้อมฝึกภาคปฏิบัติการให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ จำลองสถานการณ์ที่มีนักข่าวสัมภาษณ์ในลักษณะ Exclusive และการตอบคำถามในสถานการณ์วิกฤต ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

Large- Media Interview หลักสูตรที่เหมาะสมกับหน่วยงานที่ทำงานกับสื่อมวลชนไทยและสื่อต่างประเทศ เน้นเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารกับสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมเนื้อหาการให้ข่าวในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์วิกฤต เทคนิคการสื่อสารเพื่อภาพลักษณ์องค์กร เทคนิคผู้บริหารในการสื่อสารกับสื่อมวลชน การตอบคำถามสื่อมวลชนในสถานการณ์ต่างๆ การเตรียมตัวก่อนงานแถลงข่าว แนวทางการตอบคำถามสื่อมวลชนในงานแถลงข่าว พร้อมทั้งฝึกภาคปฏิบัติการให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์กับสื่อต่างประเทศ และการฝึกแถลงข่าวในรูปแบบภาษาไทย ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล