X

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนฐานวัฒนธรรม ติดเทรนด์อันดับโลก

16 ก.ย. 2564
650 views
ขนาดตัวอักษร

16 ..64 - “นักวิจัยท่องเที่ยว” เสนอ รัฐมนตรี อวชูนโยบายท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรม ชี้เป็นเทรนด์ท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลก หากทำได้จะช่วยเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวไทยได้ยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) พาคณะนักวิจัยด้านการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานวิจัย ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวไทย บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและทุนวัฒนธรรม ให้เกิดความยั่งยืน” จากการสนับสนุนทุนวิจัยของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อวพร้อมด้วยรศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสวรศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสวผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ประธานคณะทำงานหน่วยบูรณาการเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ ววนด้านท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สกสว

ดร.เอก จินดาพล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววนด้านความสามารถในการแข่งขัน สกสวพร้อมด้วยรศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการ บพขและ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กล่าวว่า ขอชื่นชมการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้ง 3 ประเด็น ที่นำเสนอในวันนี้ 

1. การรับมือของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 พร้อมกับการพัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว ที่ประกอบไปด้วยโครงการย่อย การพัฒนาศูนย์ข้อมูลดิจิทัล เพื่อการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทย การพัฒนาองค์กรอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทยเพื่อความยั่งยืน

2. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสปาล้านนา / Global Healthcare Accreditation (GHA) WellHotel / Global Biorisk Advisory Council (GBAC STAR) 

และ 3. การยกระดับความสามารถการแข่งขัน/พลิกฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวบนฐานทุนทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยการพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพงเพื่อการท่องเที่ยวบนฐานทุนทางวัฒนธรรมในเขตเมือง 


เป้าหมายต่อไปคือ จะทำอย่างไรจะให้ประเทศที่เคยติดอันดับเป็นประเทศมหาอำนาจทางการท่องเที่ยว และเป็นรองแค่อเมริกา สเปน และ ฝรั่งเศส มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั่วโลกปักหมุดหมายมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนำประวัติศาสตร์อันยาวนานของทฃไทยที่สามารถนำเรื่องราวมาสื่อสารเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ต่าง  ได้


นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยก็มีความหลากหลาย และกระจายอยู่ในทุกจังหวัด เช่น อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ และมีความสงสัยในชื่อนั้นว่าหมายถึงอะไร แต่ก็มีน้อยคนที่จะรู้ว่า อำเภอผักไห่มีวัดที่สวยงาม แฝงไปด้วยเรื่องราวที่น่าศึกษา เช่น เรื่องโรงฝิ่นและโรงน้ำชาที่มีมากที่สุด


นอกจากเรื่องประวัติศาสตร์แล้ว ประเทศไทยยังมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญ ทั้งในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาหารและสุขภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้ สกสวและ บพข.ดำเนินการขับเคลื่อนและสนับสนุนการวิจัยในประเด็นนี้ ให้การท่องเที่ยวไทยบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและทุนวัฒนธรรมนั้น เกิดความยั่งยืน ตามแนวนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) ทั้งจากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และ ความหลากหลายทางชีวภาพ


ด้าน รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสวกล่าวว่า สกสวเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของประเทศ ซึ่งมิติด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นโจทย์หนึ่งที่ถูกกำหนดไว้ในแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาทิโปรแกรม 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานเศรษฐกิจ ที่กำหนดผลสัมฤทธิ์ในปี 2565 ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเศรษฐกิจ BCG ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โปรแกรมที่ 13 เรื่อง นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม ที่กำหนดผลสัมฤทธิ์ในปี 2565 เกิดนวัตกรรมชุมชน เพื่อยกระดับรายได้ให้กับชุมชน 1,000 นวัตกรรม และ มีจำนวน Smart Community / ชุมชนนวัตกรรม ที่มีความสามารถในการพัฒนาพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองมากขึ้น 3,000 ชุมชน สอดคล้องกับการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวทั่วโลก


ที่สำคัญ สกสวพร้อมดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและพัฒนาจากระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ เพื่อการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมถึงแนวนโยบายของท่านรัฐมนตรี อวที่อยากให้ศาสตร์การท่องเที่ยวของไทยมีความเป็นเลิศ และมีความเชี่ยวชาญ เป็น Expert เช่นเดียวกับศาสตร์ท่องเที่ยวของทางตะวันตก ให้มรดกทางวัฒนธรรมของไทยถูกส่งออกไปให้ทั่วโลกได้เรียนรู้

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล