X
4 ไอเดียขับเคลื่อน Digital Economy

4 ไอเดียขับเคลื่อน Digital Economy

13 มี.ค. 2565
1760 views
ขนาดตัวอักษร

ปิดหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 ประสานพลัง  80 ผู้บริหารระดับสูง ใช้ดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสนอ 4 แนวคิด พัฒนาชุมชน ฐานราก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมหนุนไทยเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ


หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศ  


เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่าง  ครอบคลุมทั้ง Digital Transformation, Digital Innovation , Digital Economy , Digital Society , Smart City รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้ง BlockChain  , IoT , AI , Cyber Security , Data Analytic , 5G , Cloud ฯลฯ ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล  และสามารถนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้จริง 


ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า กล่าวว่า หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) ในปีนี้คัดเลือกผู้บริหารที่สมัครเข้ามา 300 คน เหลือ 80 คน โดยหลักสูตรในปีนี้รองรับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มุ่งพัฒนาด้าน กำลังคน สังคม เศรษฐกิจดิจิทัล และระบบนิเวศ  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


Digital Society เฮียน ฮู้ แพลตฟอร์ม เชื่อมความรู้สู่ชุมชน นำเทคโนโลยีดิจิทัล ไปช่วยพัฒนาชุมชนฐานรากให้มีช่องทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มทันสมัยมาเป็นช่องทาง เพื่อให้ชุมชนพัฒนาตัวเอง ให้เป็นชุมชนเข้มแข โดยเริ่มต้นที่ชุมชนรากหญ้า 


Digital Manpower smart farmer ใช้ดิจิทัลยกระดับความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรในตลาดโลก ใช้กลยุทธ์polllen ในการให้ความรู้กับตัวแทนเพื่อนำไปบอกต่อ ขยายโอกาสการเรียนรู้ ส่งต่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเกษตรกรไทยสู่ดิจิทัล Pollen เป็นแพลตฟอร์มจิตอาสา ที่รวมผู้รู้ด้านเกษตรและดิจิทัล สร้างความรู้ ที่เข้าใจง่าย เป็นระบบนิเวศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกันและมีความร่วมมือกับภาคเอกชนโดนพัฒนาเป็น Token เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน 


Digital Transformation ด้วยการพัฒนาเมืองนำร่อง ให้เป็น Smart Bio Economy city เมืองที่ใช้พลังงานสะอาด ใช้เทคโนโลยีพัฒนาการเกษตร แปรรูปวัสดุเหลือใช้ เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียม จากปัญหาที่เกษตรกรเผชิญอยู่คือ ปัญหาผลผลิตต่อไร่ต่ำ รายได้ครัวเรือนต่ำ ไม่ได้ฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูก พัฒนาใช้เทคโนโลยีแปรรูปผลผลิต ด้วยแผนผลผลิตในระยะเวลา 5 ปีพัฒนาน้ำ ดิน และพืชเศรษฐกิจ ด้วยการนำเซนเซอร์เก็บข้อมูล แล้วส่งผ้านเครือข่าย 5G เพื่อเอาข้อมูลมาบันทึกเป็นข้อมูลทางเกษตร และนำข้อมูลไปบูรณาการจัดการปัญหา ใช้ Smart Drone ในการทำฝนเทียม เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำสุดท้ายคือการนำเอาผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สปา ที่จะพัฒนาไปสู่คอสเมติกวัลเลย์ 


Digital Economy  เสนอ Medical Tourism Solution ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อทำรายได้จากบริการทางสุขภาพ โดยเชื่อม Medical Tourism กับ Wellness Tourism  ด้วย Thailand Health Pass แพลตฟอร์มการตลาดเจาะนักท่องเที่ยวรายได้ดี ให้สามารถ ค้นหาข้อมูลสถานบริการทางการแพทย์ นัดหมาย และให้บริการ มีโปรแกรมการท่องเที่ยวขณะรอการรักษาพักฟื้น 

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล