X
ไม่ไปเลือกตั้งเสียสิทธิอะไรบ้าง?

ไม่ไปเลือกตั้งเสียสิทธิอะไรบ้าง?

20 พ.ค. 2565
590 views
ขนาดตัวอักษร

การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และการเลือกตั้งนายกเมือพัทยา ที่จะมาถึงในวันที่ 22 พ.ค. นี้ แล้ว ซึ่งการเลือกตั้งรอบนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือการเลือกตั้งนอกพื้นที่ หรือเลือกตั้งต่างแดน เลยอาจทำให้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางคนอาจไม่ได้ไปเลือกตั้ง หรืออาจรวมถึงคนที่ลังเลว่าจะออกไปเลือกตั้งดีหรือไม่ คนกลุ่มนี้อาจเสียสิทธิในบางประการได้


BackboneMCOT ขอพาไปดูว่า หากการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และนายกเมืองพัทยารอบนี้ ไม่ได้ไปเลือกตั้งโดยไม่ได้แจ้งเหตุจำเป็น จะถูกตัดสิทธิหรือจำกัดสิทธิอะไรบ้าง

1.ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ ส.ว.

2.ไม่สามารถสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

3.ไม่สามารถเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมาย ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

4.ไม่สามารถดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา

5.ไม่สามารถดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และ เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

โดยการถูกจำกัดสิทธิที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งดังกล่าว จะมีผล 2 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง แต่หากมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ และยังไม่ได้ไปเลือกตั้งอีก จะยกเลิกระยะเวลาที่โดนจำกัดสิทธิเดิม และเริ่มโดนจำกัดสิทธิ 2 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งใหม่

 

สำหรับผู้ที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. ส.ก. นายกเมืองพัทยา และ สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในวันที่ 22 พ.ค.นี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุว่าสามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด

 

โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่  15 - 21 พ.ค. 2565 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 23 - 29 พ.ค.2565

 

ตัวอย่าง เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อาทิ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร  ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

 

ทั้งนี้ขอย้ำอีกครั้ง การเลือกตั้งจะมีในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็นเท่านั้น ใครไม่ติดธุระสำคัญอะไร อย่าลืมไปใช้สิทธิกันนะ

 

ขอบคุณเนื้อหาและภาพประกอบจาก :

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล