X
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งแรกของปี 14-25 ก.พ.นี้

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งแรกของปี 14-25 ก.พ.นี้

11 ก.พ. 2565
870 views
ขนาดตัวอักษร

ไทยเตรียมจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 วันที่ 14-25 ก.พ.นี้ ประเด็นด้านการค้าการลงทุน ความเชื่อมโยง ความร่วมมือด้านดิจิทัล ไปจนถึงความมั่นคงทางอาหาร

 

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ระบุผ่านเว็บไซต์ว่า ไทยกำลังจะจัดการประชุมครั้งแรกของปีในฐานะเจ้าภาพเอเปค 2565 เพื่อปูทางประเด็นหารือที่ไทยจะผลักดันตลอดทั้งปี โดยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 1 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง(APEC First Senior Officials’ Meeting – SOM1 and Related Meetings) ระหว่างวันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วยการประชุมคณะทำงานและการสัมมนาต่าง ๆ กว่า 30 การประชุม ครอบคลุมประเด็นด้านการค้าการลงทุน ความเชื่อมโยง ความร่วมมือด้านดิจิทัล ไปจนถึงความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งผลการประชุมทั้งหมดจะนำไปรายงานต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565

 

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค นับเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการทำงานของเอเปค จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ตลอดปี เพื่อนำผลการหารือไปจัดทำเป็นผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีและระดับผู้นำต่อไป ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 1 นี้ จะมีการประชุมระดับคณะทำงาน จำนวน 19 กลุ่ม ที่ครอบคลุม ทุกคณะกรรมการหลักของเอเปค รวมทั้งการประชุมเชิงอภิปรายที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยโดยจะมีการนำความเห็นของภาคเอกชนจากสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของเอเปคมาพิจารณาในการประชุมต่างๆ ด้วย เพื่อให้กลไกการทำงานของเอเปคตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจมากที่สุด

 

ไทยมุ่งเน้นที่จะผลักดันผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการเป็นเจ้าภาพเอเปค ตามหัวข้อหลักเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล หรือ Open. Connect. Balance. โดยเปิดประเด็นการหารือต่อไปนี้

1.Open คือ การขับเคลื่อนการหารือเรื่องเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific: FTAAP) ในยุคหลังโควิด-19 เพื่อประสานมุมมองเกี่ยวกับความตกลงทางการค้าที่มีมิติครอบคลุมการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืน ความมั่นคงด้านสุขภาพ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ฯลฯ เพื่อจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนที่สามารถตอบสนองความท้าทายใหม่ ๆ ของโลกปัจจุบัน

2.Connect – การส่งเสริมความเชื่อมโยงในเอเปค โดยเฉพาะการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกการเดินทางข้ามแดน อาทิ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure: PKI) การสร้างฐานข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกนักเดินทางและการขยายขอบข่ายของบัตรเดินทางนักธุรกิจเอเปคที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่ออำนวยความสะดวกและรื้อฟื้นการเดินทางข้ามพรมแดนในภูมิภาคอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นคณะทำงานที่ตั้งขึ้นโดยเฉพาะภายใต้การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย

3.Balance – การนำโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจ สีเขียว (BCG) มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเอเปค โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการหารือเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการเรื่อง BCG ร่วมกับเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคโดยเน้น 3 สาขา คือ การเกษตรและระบบอาหาร พลังงาน และ การบริหารจัดการทรัพยากร

 

ในภาพรวม การขับเคลื่อนความร่วมมือต่างๆ เหล่านี้ จะส่งผลให้ประชาชนและภาคธุรกิจของไทยได้ประโยชน์ อาทิ จากการเดินทางข้ามพรมแดนที่สะดวกยิ่งขึ้น การเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน นวัตกรรมทางดิจิทัล (digital innovation) การพัฒนาศักยภาพและขยายโอกาสของ MSMEs และการสร้างเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 1 นี้ จะเป็นบันไดนำไปสู่ผลลัพธ์ต่างๆ ซึ่งไทยจะดำเนินการผลักดันร่วมกับเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคตลอดทั้งปีต่อไป

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล