X

หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและพลังงาน ขับเคลื่อนประเทศ

23 ก.ย. 2564
260 views
ขนาดตัวอักษร

23 ..64 - อวจับมือ สกสวหารือนักวิจัย “เศรษฐกิจหมุนเวียนและพลังงาน” หนุน BCG Model ขับเคลื่อนประเทศ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุม “รมว.อวพบนักวิจัย BCG กลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียนและพลังงาน” โดยนำเสนอ 6 ตัวอย่างผลงานวิจัยจากนักวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย 

1) Recycled Plastic Road Study จากขยะพลาสติกสู่ถนนสีเขียว 

2) การยกระดับอุตสาหกรรม Biorefinery ของประเทศจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 

3) Circular Design

แนวทางการสร้างมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ 

4) SCG Circular Product Innovation 

5) สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและผลิตอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน  

6) การผลิต Green Hydrogen นอกจากนี้ยังมีการหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) สร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อวกล่าวว่า กระบวนการทำงานวิจัยและนวัตกรรมในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในรูปแบบเครือข่าย ทั้งภาครัฐ สถาบันวิจัย และภาคเอกชน โดยนักวิจัยต้องทำร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งการเรียนรู้จากภาคเอกชนจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนงานเชิงกลยุทธ์ 

.

โดยการขับเคลื่อนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศนั้นในภาพรวมไม่สามารถทำได้ครบทุกเรื่องเนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรจำกัด ดังนั้นการลงทุนด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมจำเป็นต้องมีจุดมุ่งเน้นในด้านที่ประเทศไทยให้ความสำคัญและมีโอกาสในการแข่งขันในระดับสากล อย่างเช่นการใช้ทรัพยากรต่าง  ของประเทศซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการทรัพยากร โดยการเร่งสร้างตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้น 


ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อวเล็งเห็นความสำคัญของกระทรวงในการดำเนินงานขับเคลื่อนในมิติต่าง  ซึ่งจะเห็นได้ว่า กระทรวง อวได้สร้างผลลัพธ์และผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในระยะกลางและระยะยาว ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงและเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยที่ผ่านมา สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้อนุมัติแผนด้านการอุดมศึกษาฯ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) โดยแผนทั้งสองด้านนั้นมีเป้าหมายที่ท้าทายร่วมกันคือการพาประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี .. 2580

ด้าน ดร.จิตติ มังคละศิริ หัวหน้าหน่วยบูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์ ววนด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน สกสวรายงานสถานการณ์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและพลังงานของประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันนานาประเทศทั่วโลกต่างมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตจาการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน อย่างเช่น สหภาพยุโรป ตั้งเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 0.5% ภายในปี ..2573 


ขณะที่ในประเทศไทยมีการประกาศให้ BCG Model เป็นวาระแห่งชาติ มีการตั้งเป้าหมายมูลค่า GDP ของ Bio-Circular-Green Economy เพิ่มขึ้น 1 ล้านล้านบาท ภายในปี .. 2570 


อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนสูงที่สุดในโลกปัจจุบันคือประเทศเยอรมันนี ซึ่งมีปัจจัยเอื้อหลายประการอย่างเช่น การออกกฎหมายให้ประชาชนแยกขยะเก็บค่าทิ้งขยะตามปริมาณกฎหมายส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนกฎหมายให้ผู้ผลิตรับผิดชอบขยะ และกฎหมายอื่น  จากประเด็นดังกล่าวทำให้สามารถมองย้อนกลับมาในประเทศไทยที่ยังมีโอกาสในการพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 


ทั้งสามารถแก้ไขกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างระบบนิเวศ ที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องสร้างความตระหนักให้แก่สังคมช่วยผลักดันให้เกิดการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีเป็นทางออกในการยกระดับการสร้างมูลค่าของสินค้าและบริการ และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การประชุมในวันนี้ยังได้มีการร่วมหารือแนวทางการทำงานในรูปแบบการเชื่อมโยงจากภาคนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ โดย สกสวยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนา BCG Model ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ..2563-2565 ฉบับปรังปรุงปีงบประมาณ 2565 ในส่วนแพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ ที่ตั้งเป้าผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในปี .. 2565 เกิดเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) 100 ชิ้น เป็นกลไกสำคัญในการผลิตองค์ความรู้ สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล