X

ยกฐานะ 3 ศาล

15 ก.พ. 2564
280 views
ขนาดตัวอักษร

(15 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 10.00 น. ณ อาคารรัฐสภา นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีแถลงในที่ประชุมวุฒิสภา กรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย  ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย  และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 213 ท่าน เห็นด้วย จำนวน 209 ท่าน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 ท่าน งดออกเสียง จำนวน 3 ท่าน ไม่ลงคะแนน จำนวน 1 ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันประชากรใน จ.พิษณุโลก จ.มหาสารคาม และ จ.เชียงราย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีความเจริญมากขึ้น ทำให้คดีที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษามีความซับซ้อนมากขึ้น ประกอบกับ มีคดีเข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ การเสนอที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย  ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย  และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัดในวันนี้ เป็นความตั้งใจของภาครัฐที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปศาล  เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย  ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย  และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ... มีจำนวนทั้งสิ้น 21 คน ประกอบด้วย สัดส่วนของคณะรัฐมนตรี 4 คน และสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภา 17 คน สำหรับการจะเปิดทำการเป็นศาลจังหวัดเมื่อใดนั้น จะมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเกิดทำการศาลอีกครั้ง

อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล