X
เปิดบทบาท ก.คลัง ในการประชุมเอเปค

เปิดบทบาท ก.คลัง ในการประชุมเอเปค

22 มี.ค. 2565
570 views
ขนาดตัวอักษร

ปลัดคลัง แจงบทบาทกระทรวงการคลังในเวทีประชุมเอเปค ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งสู่การเงินการคลังอย่างยั่งยืน


นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เผยว่าบทบาทของกระทรวงการคลังในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปี 2565 คือต้องการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค  อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งสู่การเงินการคลังอย่างยั่งยืน  โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย 


1.การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซึ่งจะมุ่งหาแนวทางการจัดหาแหล่งทุนสำหรับทุกภาคส่วน ได้แก่ การจัดหาแหล่งเงินทุนของรัฐ เช่น การออกพันธบัตรรัฐบาล การร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน ส่วนอีกทางหนึ่งก็คือ การจัดหาเงินทุนให้กับภาคเอกชน โดยจะนำเสนอการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างความยั่งยืนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน 


2.การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมุ่งเน้นการหาแนวทางนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในเรื่องการดำเนินนโยบายของรัฐ  การเชื่อมโองการชำระเงินในภาคการเงิน การระดมทุน  และการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการในด้านตลาดทุน 


การขับเคลื่อนการดำเนินการตามประเด็นสำคัญทั้งสองด้านนั้น ก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชน  เอื้อให้เกิดการลงทุนและโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในขณะที่การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานด้านการเงินการคลัง ก็จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการเข้าถึงบริการของภาครัฐ รวมทั้งการลดต้นทุนการทำธุรกรรมทางการเงินข้ามพรมแดน


การประชุมเอเปคจะจัดขึ้นตลอดดปี 2565 โดยในส่วนของกระทรวงการคลังจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม-ตุลาคม  ซึ่งการประชุมครั้งแรก 16-17 มีนาคม 2565 จะเป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลัง และรองผู้ว่าธนาคารการเอเปค เพื่อกำหนดกรอบและวางแผนดำเนินงานในช่วงระยะเวลา 1 ปี ของการเป็นเจ้าภาพ การประชุมครั้งที่2 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 เป็นการประชุมของเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่3 19-21 ตุลาคม2565 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค  เป็นการประชุมหารือ ในระดับนโยบายรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นโยบายเศรษฐกิจการเงิน เพื่อขับเคลื่อนภูมิภาคเอเปคในเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 


ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวด้วยว่า ความร่วมมือของเอเปค ทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น การอำนวยความสะดวกในด้านสินค้า การค้า ด้านบริการ และสร้างโอกาสในการลงทุน สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสมาชิกเขตเศรษฐกิจและภูมิภาคเอเปคโดยรวม 


Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล