X
สร้างกำลังคนด้านดิจิทัลในยุค Next Normal

สร้างกำลังคนด้านดิจิทัลในยุค Next Normal

12 พ.ค. 2565
350 views
ขนาดตัวอักษร

ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค เดินหน้าหารือเพื่อขับเคลื่อนการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี 2565 มุ่งสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลในยุค Next Normal ปลดล็อกข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจ


การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 2 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ยังเดินหน้าหารือเพื่อขับเคลื่อนการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี 2565 ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” โดยไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เพื่อมุ่งแสวงหาแนวทางการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลในยุค Next Normal และปลดล็อกข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคต


คณะทำงานด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ เน้นส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology-ICT) ในภูมิภาคฯ โดยมีเป้าหมายหลักเป็นการลดช่องว่างทางดิจิทัล และพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจผ่านการใช้ประโยชน์จาก ICT ส่งเสริมความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเพิ่มความร่วมมือกับภาคธุรกิจ โดยจะทำงานผ่านกลไก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มงานขับเคลื่อนการเปิดการค้าเสรี กลุ่มงานขับเคลื่อนการพัฒนา ICT และกลุ่มงานขับเคลื่อนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์


ในปีนี้ ไทยในฐานะเจ้าภาพได้ผลักดันให้ที่ประชุมคณะทำงานฯ เน้นหารือ 3 ประเด็นสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคต ประกอบด้วย 1. การสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลในยุค Next Normal 2.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมใหม่ๆ เพื่อลดข้อจำกัดในการพัฒนาสังคมดิจิทัลในอนาคต และ 3.การสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงและน่าเชื่อถือเพื่อความมั่งคั่งในภูมิภาค โดยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กล่าวในพิธีเปิดการประชุมฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ย้ำความมุ่งมั่นของไทยเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ ไทยยังได้จัดกิจกรรมเสวนาใน ๓ หัวข้อข้างต้นในวันเดียวกัน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรระหว่างประเทศ และบริษัทชั้นนำในภูมิภาคเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น


การพัฒนาโทรคมนาคม สารสนเทศ นวัตกรรม และดิจิทัล เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเปคตามที่ระบุในวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040 ซึ่งคณะทำงานด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศได้ดำเนินงานตามแผนงานด้านอินเทอร์เน็ตและเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเปค (APEC Internet and Digital Economy Roadmap-AIDER) เพื่อวางกรอบการทำงานตามภารกิจนี้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเศรษฐกิจดิจิทัล ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสภาวการณ์ที่ผันผวนของโลก 


การประชุมคณะทำงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยที่มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-๑๙ และส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน สร้างภูมิภาคที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคที่จะสร้างประโยชน์ให้คนทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม ซึ่งคนไทยจะได้ประโยชน์จากการมีระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล มีทักษะแรงงานที่จำเป็น และ ผู้ประกอบการจะสามารถเข้าถึงตลาดและแหล่งเงินทุนได้อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะ SMEs ของไทยจะสามารถดำเนินธุรกิจ e-Commerce ได้อย่างมีประสิทธิภาพและออกสู่ตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ประเด็นเหล่านี้จะอยู่ในการหารือเรื่องขับเคลื่อนเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific: FTAAP) ในยุคหลังโควิด 19 ในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 21-22  พฤษภาคมนี้ด้วย


Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล