X
“อาบัง” แปลว่าอะไร? | คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้อง

“อาบัง” แปลว่าอะไร? | คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้อง

26 พ.ค. 2565
2000 views
ขนาดตัวอักษร

“บัง” วันนี้หลาย ๆ คนคงได้เห็น ได้ยินคำนี้กันมาบ้างแล้ว น้องบัวบานก็เกิดข้อสงสัยว่า เอ๊ะ คำว่า “บัง” หรือ “อาบัง” ที่เราใช้เรียกใช้พูดกันจนติดปาก มาจากไหน แล้วแปลว่าอะไร เลยหาคำตอบมาฝากทุกคนกันค่ะ


พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไม่ได้จัดเก็บคำว่า “อาบัง” เอาไว้ แต่มีการจัดเก็บคำว่า “บัง” เอาไว้ 3 คือ


1. เป็นคำกริยา หมายถึง กัน กั้น หรือปิดไม่ให้เห็น ไม่ให้ผ่าน ไม่ให้โดน เช่น บังแดด บังฝน บังลม ยืนบัง

2. เป็นคำกริยา โดยเป็นคำเติมหน้าในภาษาเขมร หมายความว่า ทำให้ เมื่ออยู่หน้าพยัญชนะ วรรค ก เช่น บังเกิด บังควร บังคม หรือเมื่ออยู่หน้าเศษวรรค เช่น บังวาย บังหวน บังอาจ, แต่เมื่ออยู่หน้าพยัญชนะวรรค จ หรือ วรรค ด แปลงเป็น บัน เช่น บันจวบ บันโดย และเมื่ออยู่หน้าพยัญชนะวรรค บ แปลงเป็น บำ เช่น บำบัด บำเพ็ญ

3. (ภาษาปาก) เป็นคำนาม คำเรียกชายผู้มีเชื้อสายแขกมลายูหรือแขกอินเดีย หมายถึง พี่ชาย, อาบัง ก็เรียก (ภาษามลายู abang หมายถึง พี่ชาย)


จากความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ที่จัดเก็บคำว่าบังเอาไว้ จะเห็นได้ว่ามีหนึ่งความหมายที่ใช้เรียก “พี่ชาย” โดยเป็นคำจากภาษามลายู abang โดยคำว่า “อาบัง” ก็ใช้เรียก ฉะนั้น คำว่า “อาบัง” ก็หมายถึง “พี่ชาย” นั่นเองค่ะ


แล้วพบกันใหม่กับ คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้องและน้องบัวบานกันนะคะ

ป.ล. ก่อนจากกัน น้องบัวบานมีเว็บไซต์ดี ๆ มาฝากพี่ ๆ ทุกคนด้วยนะคะ

❤️คำทับศัพท์ใช้แบบไหน? เช็กได้ที่ระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา https://transliteration.orst.go.th/search

❤️คำนี้เขียนถูกไหม? เช็กได้ที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ออนไลน์) https://dictionary.orst.go.th/ 


บทความอื่น ๆ ของน้องบัวบาน

- คำไทยรู้ไว้ ใช้ถูกต้อง : bit.ly/khamthai_BB

- คำศัพท์ที่มักเขียนผิด : https://www.mcot.net/view/4265Rxma

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล